Worship

번호 제목 날짜 조회 수
공지 [2013년 교회 찬양주제곡] 2013 참 좋은 교회 2013.01.07 6974
276 [05/06/2012] 주일 찬양 2012.05.12 1846
275 [05/13/2012] 주일 찬양 2012.06.27 1817
274 [05/27/2012] 주일 찬양 2012.06.27 1798
273 [06/03/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1818
272 [06/10/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1811
271 [06/17/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1805
270 [06/24/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1773
269 [07/01/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1788
268 [07/08/2012] 주일 찬양 2012.07.09 1759
267 [07/15/2012] 주일 찬양 2012.07.16 1750
266 [07/15/2012] CM 헌신찬양 2012.07.16 2011
265 [07/22/2012] 주일 찬양 2012.07.25 1749
264 [창립 30주년 기념 찬양곡] 참 좋은 우리교회 2012.07.25 2749
263 [07/29/2012] 주일 찬양 2012.07.30 1747
262 [08/05/2012] 주일 찬양 2012.08.06 1743
261 [08/05/2012] 현악 4중주 특별연주 2012.08.06 1828
260 [08/12/2012] 주일 찬양 2012.08.13 1693
259 [08/19/2012] 주일 찬양 2012.08.21 1707
258 [08/26/2012] 주일 찬양 2012.08.30 1669
257 [09/02/2012] 주일 찬양 2012.09.05 1783


62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인