Cell Group

Organic 마을 체육대회

2013.10.21 10:55

sean 조회 수:1622

Organic 마을에 10월 13일 체육대회가 있었습니다. 


IMG_0971.jpg


IMG_0840.jpg IMG_0847.jpg IMG_0848.jpg IMG_0852.jpg IMG_0859.jpg


IMG_0831.jpg IMG_0832.jpg IMG_0834.jpg IMG_0835.jpg62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인